அன்பே வள்ளுவம்!

பகுத்துண்டு வாழ்வதும், விருந்தினரை மகிழ்விப்பதும், உழைத்தும், கல்வி கற்று வாழ்வதும், இயற்கையைக் காப்பதும், குடியை வளர்ப்பதும், சுற்றத்தாருடன் சேர்ந்து வாழ்வதும், உழுதுண்டு வாழ்வதும், உதவி செய்வதும், இனத்தைக்

Read more

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

உலகில் ஆயிரம் இனங்களும், தொழில்களும், இறை நம்பிக்கைகளும் உலாவ, தன் தாய் மொழியை உயர்ந்த இடத்தில வைத்து அதை வணங்கி வாழ்த்துவது தமிழினம் மட்டும் தான். அத்தகைய

Read more

தொகைச் சொற்கள்

தொகைச் சொல்:  தொகைச்சொல் என்பது பல கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் ஆகும். இருவினை  நல்வினை, தீவினை இருதிணை உயர்திணை , அஃறிணை முத்தமிழ் இயல், இசை,

Read more

மனிதப் பருவங்கள்

சங்ககாலத்தில் நம் பருவங்களை ஏழாகப் பிரித்து வகுத்துள்ளனர். அவைகள் கீழே! பெண்ணின் ஏழு பருவங்கள்: பேதை          : 1 முதல் 8 வயது

Read more

மருவிய பழமொழிகள்-1

தமிழ் மொழி கடந்து வந்த பல்லாயிரம் ஆண்டுகளின் பாதையில் பல முற்களும், இயற்கை சீரழிவுகளும் பல பாதிப்புளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல சொற்கள் அழிந்துள்ளன, பல பழமொழிகள் காலத்தால் மருவி

Read more

குறிஞ்சிப்பாட்டில் மலர்கள்

பரிபாடலில் உள்ள குறிஞ்சிப்பாட்டில் கபிலர் 99 மலர்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அவற்றின் பெயர்களும் , படங்களும் கீழே. “ஒண்செங் காந்தள்,ஆம்பல்,அனிச்சம்,   தண்கயக் குவளை,குறிஞ்சி,வெட்சி,  செங்கொடு வேரி,தேமா,மணிச்சிகை,  உரிதுநாறு,அவிழ்தொத்து

Read more

கீரைகளும் பயன்களும்

“வைத்தியனிடம் கொடுப்பதை வாணியனுக்குக் கொடு” என்ற பழமொழியை இனி அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் உள்ளோம். மீண்டும் இயற்கை உணவு முறைகளுக்குச் சொல்வோம். கீழுள்ள தகவல்கள் பயனுள்ளதாக

Read more

ஓரெழுத்துச் சொற்கள்:

தமிழ் மொழியின் மற்றொரு சிறப்பு “ஓரெழுத்தொருமொழி”. அதாவது ஒற்றை எழுத்துச் சொற்கள். இந்த ஒற்றை எழுத்துச் சொற்களும் “பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்” எனும் நால்வகை பாகுபாட்டில்

Read more

தமிழனின் நீர்நிலைகள்

“நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்..” தொல்காப்பியம் –> மரபியல் 1589 விளக்கம்: இந்த உலகம் நிலம், தீ, நீர், காற்று,

Read more

தமிழ் எண்கள்

“எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு” – குறள் 392 – கல்வி வாழும் உயிர்களாகிய நமக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கண்கள் போன்றவை என

Read more