அன்பே வள்ளுவம்!

பகுத்துண்டு வாழ்வதும், விருந்தினரை மகிழ்விப்பதும், உழைத்தும், கல்வி கற்று வாழ்வதும், இயற்கையைக் காப்பதும், குடியை வளர்ப்பதும், சுற்றத்தாருடன் சேர்ந்து வாழ்வதும், உழுதுண்டு வாழ்வதும், உதவி செய்வதும், இனத்தைக்

Read more

தமிழ்ப் பெயர்

தமிழர் தமிழர் என்றும், மூத்த குடியென்றும், மொழிக்கான இனம் என்றும் சொல்லிக்கொண்டு நமது அடையாளத்தை எதாவது ஒரு வகையில் வெளிப்படுத்திக்கொள்வோம்.  இனத்தின் பெருமையை உலகம் புகழும்போது இதுவரை

Read more

ஆத்திசூடி

ஆத்திசூடியின் மூலமும் உறையும். (Aathichoodi explanations are in Tamil, English and Spanish too) உயிர் வருக்கம் 1. அறஞ்செய விரும்பு. நீ தருமம் செய்ய

Read more

விருந்தோம்பல்

தமிழ் மக்களின் ஓர் அடையாளமாகக் கருதப்படுவது விருந்தோம்பல் பழக்கம். ஏழ்மையிலும் கூட ஒரு பகுதி தானியத்தைப் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாத்து வைத்து, திடீரென்று வரும் வழிப்போக்கர்களுக்கு விருந்து படித்திடும் அழகிய

Read more

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து

உலகில் ஆயிரம் இனங்களும், தொழில்களும், இறை நம்பிக்கைகளும் உலாவ, தன் தாய் மொழியை உயர்ந்த இடத்தில வைத்து அதை வணங்கி வாழ்த்துவது தமிழினம் மட்டும் தான். அத்தகைய

Read more

தொகைச் சொற்கள்

தொகைச் சொல்:  தொகைச்சொல் என்பது பல கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் ஆகும். இருவினை  நல்வினை, தீவினை இருதிணை உயர்திணை , அஃறிணை முத்தமிழ் இயல், இசை,

Read more

மனிதப் பருவங்கள்

சங்ககாலத்தில் நம் பருவங்களை ஏழாகப் பிரித்து வகுத்துள்ளனர். அவைகள் கீழே! பெண்ணின் ஏழு பருவங்கள்: பேதை          : 1 முதல் 8 வயது

Read more

மருவிய பழமொழிகள்-1

தமிழ் மொழி கடந்து வந்த பல்லாயிரம் ஆண்டுகளின் பாதையில் பல முற்களும், இயற்கை சீரழிவுகளும் பல பாதிப்புளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல சொற்கள் அழிந்துள்ளன, பல பழமொழிகள் காலத்தால் மருவி

Read more

குறிஞ்சிப்பாட்டில் மலர்கள்

பரிபாடலில் உள்ள குறிஞ்சிப்பாட்டில் கபிலர் 99 மலர்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அவற்றின் பெயர்களும் , படங்களும் கீழே. “ஒண்செங் காந்தள்,ஆம்பல்,அனிச்சம்,   தண்கயக் குவளை,குறிஞ்சி,வெட்சி,  செங்கொடு வேரி,தேமா,மணிச்சிகை,  உரிதுநாறு,அவிழ்தொத்து

Read more

கீரைகளும் பயன்களும்

“வைத்தியனிடம் கொடுப்பதை வாணியனுக்குக் கொடு” என்ற பழமொழியை இனி அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையில் உள்ளோம். மீண்டும் இயற்கை உணவு முறைகளுக்குச் சொல்வோம். கீழுள்ள தகவல்கள் பயனுள்ளதாக

Read more