ஓரெழுத்துச் சொற்கள்:

தமிழ் மொழியின் மற்றொரு சிறப்பு “ஓரெழுத்தொருமொழி”. அதாவது ஒற்றை எழுத்துச் சொற்கள். இந்த ஒற்றை எழுத்துச் சொற்களும் “பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்” எனும் நால்வகை பாகுபாட்டில்

Read more

தமிழனின் நீர்நிலைகள்

“நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்..” தொல்காப்பியம் –> மரபியல் 1589 விளக்கம்: இந்த உலகம் நிலம், தீ, நீர், காற்று,

Read more

தமிழ் எண்கள்

“எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்என்ப வாழும் உயிர்க்கு” – குறள் 392 – கல்வி வாழும் உயிர்களாகிய நமக்கு எண்ணும் எழுத்தும் கண்கள் போன்றவை என

Read more