விருந்தோம்பல்

தமிழ் மக்களின் ஓர் அடையாளமாகக் கருதப்படுவது விருந்தோம்பல் பழக்கம். ஏழ்மையிலும் கூட ஒரு பகுதி தானியத்தைப் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாத்து வைத்து, திடீரென்று வரும் வழிப்போக்கர்களுக்கு விருந்து படித்திடும் அழகிய

Read more

தொகைச் சொற்கள்

தொகைச் சொல்:  தொகைச்சொல் என்பது பல கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சொல் ஆகும். இருவினை  நல்வினை, தீவினை இருதிணை உயர்திணை , அஃறிணை முத்தமிழ் இயல், இசை,

Read more

மனிதப் பருவங்கள்

சங்ககாலத்தில் நம் பருவங்களை ஏழாகப் பிரித்து வகுத்துள்ளனர். அவைகள் கீழே! பெண்ணின் ஏழு பருவங்கள்: பேதை          : 1 முதல் 8 வயது

Read more

குறிஞ்சிப்பாட்டில் மலர்கள்

பரிபாடலில் உள்ள குறிஞ்சிப்பாட்டில் கபிலர் 99 மலர்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அவற்றின் பெயர்களும் , படங்களும் கீழே. “ஒண்செங் காந்தள்,ஆம்பல்,அனிச்சம்,   தண்கயக் குவளை,குறிஞ்சி,வெட்சி,  செங்கொடு வேரி,தேமா,மணிச்சிகை,  உரிதுநாறு,அவிழ்தொத்து

Read more

ஓரெழுத்துச் சொற்கள்:

தமிழ் மொழியின் மற்றொரு சிறப்பு “ஓரெழுத்தொருமொழி”. அதாவது ஒற்றை எழுத்துச் சொற்கள். இந்த ஒற்றை எழுத்துச் சொற்களும் “பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இடைச்சொல், உரிச்சொல்” எனும் நால்வகை பாகுபாட்டில்

Read more