ஆத்திசூடி

ஆத்திசூடியின் மூலமும் உறையும். (Aathichoodi explanations are in Tamil, English and Spanish too) உயிர் வருக்கம் 1. அறஞ்செய விரும்பு. நீ தருமம் செய்ய

Read more