விருந்தோம்பல்

தமிழ் மக்களின் ஓர் அடையாளமாகக் கருதப்படுவது விருந்தோம்பல் பழக்கம். ஏழ்மையிலும் கூட ஒரு பகுதி தானியத்தைப் பயன்படுத்தாமல் பாதுகாத்து வைத்து, திடீரென்று வரும் வழிப்போக்கர்களுக்கு விருந்து படித்திடும் அழகிய

Read more

தமிழனின் நீர்நிலைகள்

“நிலம் தீ நீர் வளி விசும்போடு ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம்..” தொல்காப்பியம் –> மரபியல் 1589 விளக்கம்: இந்த உலகம் நிலம், தீ, நீர், காற்று,

Read more