மனிதப் பருவங்கள்

சங்ககாலத்தில் நம் பருவங்களை ஏழாகப் பிரித்து வகுத்துள்ளனர். அவைகள் கீழே! பெண்ணின் ஏழு பருவங்கள்: பேதை          : 1 முதல் 8 வயது

Read more